This is 创业家杂志's Tencent Weibo homepage. Follow now!

创业家杂志

《创业家》杂志官方微博

小人专望人恩恩过不感,君子不受人恩受则难忘;多思不若养志,多言不若守静,多才不若蓄德;水道曲折,立岸者见而操舟者迷,棋势胜负,对奕者惑而傍观者审;倚富者贫,倚贵者贱,倚强者弱,倚巧者拙;食能止饥,饮能止渴,畏能止祸,足能止贪。—— 曾国藩
正在加载...