This is 华富财经's Tencent Weibo homepage. Follow now!

华富财经

香港华富财经官方微博

唔講喇,自己睇啦! 貿易通 (0536)[交易廣場異動股]:破頂可追 13年4月29日 現價: 1.60 買: 1.60 止蝕 : 1.54 短線目標: 1.70 按此觀看更多 http://url.cn/AC5eMa
正在加载...