This is 智敏上师's Tencent Weibo homepage. Follow now!

智敏上师

浙江多宝讲寺方丈

【轮回中怨亲不定】《妙臂经》云:“有时怨敌转为亲,亲爱如是亦为怨,如是一类为中庸,即诸中庸复为怨,如是亦复为亲爱,具慧了知终莫贪,于亲当止爱分别,于心善法安乐住。” ​​​​
正在加载...