This is 济南大学's Tencent Weibo homepage. Follow now!

济南大学 3 (@济南大学)

济南大学

ShandongJinan 济南大学 更多资料

你好,这里是济南大学腾讯微博。服务济大师生,展现济大形象。济南大学新...

Scrolling Display

Verified

济南大学官方微博是为济大师生、校友提供生活、学习、工作、娱乐资讯的新媒体平台。

【来自开放认证申请渠道】